Pastoral verksamhet

Denna sida hör till sidorna om miljödiplomeringsarbetet i Malmö pastorat.

Föreläsningar

För hela församlingen eller för grupper, ex. ideella, förtroendevalda och arbetslag.

 • AGENDA 2030 – Urban Hermansson och Erika Pihl, Sensus studieförbund
  Hållbar utveckling hör ihop med de mål som satts i Agenda 2030. Vad innebär målen för Svenska kyrkan?
 • Om vår kyrka och ekoteologi – Henrik Grimheden, präst i Simrishamns församling.
 • Hållbara härliga liv – Johannes Widlund, ordförande God Jord, kristna för miljö och rättvisa.
 • AGENDA 2030 – Urban Hermansson och Erika Pihl, Sensus studieförbund
  Hållbar utveckling hör ihop med de mål som satts i Agenda 2030. Vad innebär målen för Svenska kyrkan
 • SPIRA - ODLING & INTEGRATION - Maria Nilsson, Sensus och Knislinge församling.
  Hur man kan använda odling i församlingens diakoni.
 • Ickevåld och Guds rike – Annika Spalde, diakon
  Hur kan vi se ickevåld som en aspekt av det gudsrike som Jesus talade om? Vad kan det innebära i praktiken att leva med ickevåld som ledstjärna, för våra relationer i församlingen och våra vardagsliv i samhället?
  Annika Spalde är diakon, aktivist och författare till ett flertal böcker, bland dem Ett annat rike: Ickevåldets väg i vår tid (Argument förlag, 2018).
 • ”Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor” - Martin Smedjeback
  En föreläsning om skapelsen, djuretik och om maten vi odlar. Detta föredrag bygger på Dr. Melanie Joys forskning kring vårt förhållande till kött och djur.
 • Fairtrade, en märkbar skillnad – Elin Nordgren, Sensus & fairtradeambassadör
  Om köpmakt och att som konsument göra skillnad för odlare och producenter.

Boktips och studiematerial

 • Ett Biskopsbrev om klimatet - SK:s biskopar, 2019 (inkl. studievägledning)
  https://www.svenskakyrkan.se/klimatbrevet
 • Ett biskopsbrev om diakoni - SK:s biskopar, 2016
  I brevet beskrivs diakoni som ett uttryck för ”kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och med hela skapelsen”.
  https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev/ett-biskopsbrev-om-diakoni
 • OMTANKE – ETT REFLEKTIONSMATERIAL
  "Omtanke – ett reflektionsmaterial för Svenska kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete" är en text skriven av Henrik Grape, verksam teolog och sakkunnig inom hållbar utveckling.

  Materialet ska kunna användas för att stimulera till reflektion i en församling som vill arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor.
 • SAMTALSMATERIALET HIMLAKROPP
  Växjö stifts material för självstudier och fördjupande samtal om hur internationellt arbete och hållbarhetssträvanden i vår värld hänger samman med evighet, livssyn och hopp.
  https://internwww.svenskakyrkan.se/himlakropp
 • ”Värna den jord som Gud älskar – Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling” –Sveriges kristna råd
  https://www.skr.org/wp-content/uploads/2018/10/varna-den-jord-som-gud-alskar.pdf
 • Planetens och kärlekens gränser - Eva Katarina Agestam, Mikael Djurfeldt, Lisa Fröberg, Bengt Gustafsson, Sven Hillert, Per Larsson, Anders Liljas, Pekka Mellergård, Mikael Mogren, Kåre Olsson, Sara Wrige
 • Ett hållbart liv – Naturskyddsföreningen
 • Gör skillnad -från klimatångest till handlingskraft -Emma Sundh, Johanna Nilsson, Maria Soxbo
 • Klimatasken: stora förändringar i litet format - häftad, Svenska, 2020
  4 tunna böcker att inspireras och utmanas av. – Emma Sundh, Johanna Nilsson, Maria Soxbo
 • Därför sörjer jorden. Silentium förlag - Peter Halldorf
 • Alla himlens fåglar har flytt, Profeten Jeremia i sin tid och vår, Artos förlag-Peter Halldorf
 • Naturligtvis, öka den biologiska mångfalden i din trädgård – Naturskyddsföreningen
 • Sent på jorden: 33 tankar om världens största nyhet - Björn Wiman
 • ”Laudato Si”, Prisad vare Du, Encyklika om klimatet - Påven Franciskus, Veritas förlag
 • Tro i hållbar utveckling, med Gud bortom dualismen - Sven Hillert, Argument förlag
 • Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden.
  Ekopedagogik och juridik. Medskaparna tillsammans med Martin Hultman, Chalmers.
 • BARNETS RÄTT - EN BOK OM BARNKONVENTIONEN
  https://shop.sensus.se/
 • ALLA HAR RÄTT - EN BOK OM DISKRIMINERING
  https://shop.sensus.se/

Material och pedagogik

Hur man kan möta barn, unga och vuxna i kyrkans grupper och samtala kring hållbarhetsfrågor.

Kurser och utbildningar

Som lyfter olika kompetens och utvecklar er att möta dagens och framtidens krav på att vara en hållbar kyrka.

 • Att mäta och värdera social hållbarhet.
  En kurs om att säkra ”rätt” insatser i församlingens diakonala arbete.
  2 tillfällen, 16 studietimmar
  1500kr
  https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/hur-vet-vi-om-att-det-ar-vardefullt-903189/
 • Väsentlighetsanalys Globala målen – Erika Pihl
  Att ge församlingen vägledning i hur de globala målen kan användas som plattform och integreras i arbetet med hållbar utveckling, i verksamheter, kommunikation och i dialog med besökare och aktiva inom församlingen.
  Tre tillfällen á 2 timmar, och planeras utifrån församlingens förutsättningar och behov.
 • Solidariskt altarbord - Monica Romberg
  I måltidsgemenskapen gestaltar vi hur världen borde vara - ett bröd och en mänsklighet - i respekt för allt levande. Vi lär oss hur vi kan odla våra egna altarblommor och tänka solidariskt kring Nattvarden. 6000kr
 • Svenska kyrkans digitala miljöutbildning
  http://svenskakyrkan.contento.se/core/content/miljoutbildning
 • Världens kurs
  Världens kurs är ett studiematerial som ger dig möjlighet att tillsammans med andra lära dig mer om hur och varför Svenska kyrkan arbetar med internationella frågor. Du får möjlighet att tillsammans med andra reflektera över och diskutera kyrkans, församlingens och din personliga roll i vår globala tillvaro. Du kan använda Världens kurs som studiecirkel, kort-kurs eller plocklåda.
  https://www.svenskakyrkan.se/act/varldens-kurs
  https://www.sensus.se/studiematerial/varldens-kurs/
 • PREP - Friskvård för parrelationen - Elisabeth Bergagård, Sensus studieförbund
  Hur kan vi skapa förutsättningar för hållbara parrelationer?
  ”Preparation and Relationship Education Program”, ett pedagogiskt program som bygger på forskning om vad som kännetecknar ett gott förhållande. Kursen innehåller kommunikationsövningar, träning i konflikthantering samt samtal om förväntningar och förhållningssätt.
 • Enneagrammet – Personlig utveckling genom självkännedom - Elin Nordgren, Sensus studieförbund
  Enneagrammet är en utvecklingsmodell som syftar till att göra människor hela. Hela i sin relation till Gud och hela i sin relation till andra människor och sig själv. Personlig utveckling och utveckling av team, arbetslag och ledargrupp.
  2 kursdagar för arbetslaget eller teamet – 5000kr
 • Svenska kyrkans digitala miljöutbildning

ODLING - Elina Lindeberth, stadsodling

 • Odlingskurs
  Målgrupp: församlingsbor eller andra intresserade
  Lär dig att odla på liten yta och sådant som blir mat åt dig själv eller som ökar den biologiska mångfalden.
  2x45 min och 15min paus.
  Kostnad 1500kr plus moms och resekostnader.
 • Odling i kyrkans tjänst
  Målgrupp: anställda, förtroendevalda & ideella
  Kursen utgår ifrån era behov och vilja. Hur vill ni arbeta med odling i er verksamhet? Är det att odla era egna grönskar eller snittblommor? Kanske vill ni hellre upplåta delar av marken till en förening eller hålla odlingskurs för en förskola. Möjligheterna är många.

  Del 1 / Alternativ 1 Workshop: 3 timmar
  Inför kurstillfället svarar ni på frågor om vilka utmaningar, resurser, intresse som finns lokalt. Utifrån det skräddarsys ett kursinnehåll på 3 timmar med målet att ge er förutsättningar för att skapa er egen handlingsplan och känna er trygga med hur ni ska gå vidare för att nå era odlingsmål.

  3000 kr inklusive skatter, moms och sociala avgifter, resekostnad tillkommer

  Del 2 + 3 Genomförande: 5 timmar & Utvärdering: 3 timmar
  Jag stöttar er att genomföra det ni bestämt i Del 1, är ett bollplank och stöd. Jag finns med i uppbyggnad, planering och anläggning. Hur kan ni gå vidare nästa år, vad fungerade och vad behöver ni ändra? Hur tar ni nästa steg mot en mer hållbar församling? Hur kan ni skapa nästa års handlingsplan och mål?

  Alla delar 1-3, 10500 kr inklusive skatter moms och sociala avgifter, Resekostnad tillkommer

Processledning och workshops

Vi kan vara ert bollplank i er miljödiplomeringsprocess och hjälpa er framåt och utmana på ett för er relevant sätt. Att utifrån era förutsättningar skapa de bästa möjligheterna till ett långsiktigt och förankrat miljö- och hållbarhetsarbete.

Processtöd
Ni får ledning genom processen lokalt i er församling eller kyrka. Era mål och era insatser står i fokus och er processledare planerar tillsammans med er miljögrupp vilka steg som ska tas och när för att det ska bli bästa effekt för ett långsiktigt hållbart arbete.
Sensus studieförbund

Kyrka för Fairtrade – Elin Nordgren & Lennart Lorin, Sensus
Passa på att i er miljödiplomering också bli diplomerad ”Kyrka för Fairtrade” och gör skillnad för odlare och producenter över hela jorden. Det vi konsumerar hemma i församlingen gör avtryck i miljön och för människor. Genom att handla Fairtrademärkt så bidrar vi med att skapa hållbara miljöer för både människa och natur.

Kontakt

Vi som jobbar med Svenska Kyrkan