Sensus pedagogiska policy

Människosyn
Alla människor är unika och har lika värde. Alla människor har förmåga att utvecklas. Sensus ger människor möjlighet att växa. Nya färdigheter och kunskaper behövs för att klara av nya utmaningar i livet. För att kunna påverka framtiden behövs ökade insikter – om sig själv och om samhällets normer och strukturer. Varje människa skall ha möjlighet till livskraft och livsmakt.

En viktig konsekvens av Sensus syn på människans lärande är delaktighet i planering och genomförande av verksamheten.

Samhällssyn
Verksamheten, som bygger på individens fria och frivilliga deltagande, skall bidra till en demokratisk utveckling av samhället och till förverkligandet av Sensus vision: ”Det lokala och det globala samhället präglas av tillit eftersom varje människas kapacitet tas tillvara”. I verksamheten möts människor med olika bakgrund och erfarenheter i respekt och med öppenhet för mångfald när det gäller identitet och erfarenheter.

Öppenhet för livsfrågor och beredskap att bearbeta dem är en viktig del i en fungerande demokrati. Sensus har med sin livsfrågeprofil en viktig uppgift att fylla på detta område.

Sensus samhällsansvar innebär även att vi skall genomföra vår verksamhet på ett sätt som tar hänsyn till miljöaspekter och som stöder en rättvis fördelning av jordens tillgångar.

Verksamheten skall bidra till att minska utbildningsklyftor och till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Den skall bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Pedagogik och kunskapssyn
Sensus pedagogik har sin grund i folkbildningen. Folkbildning är för Sensus både ett mål och en metod. Till folkbildning som mål hör personlig utveckling, kunskaper, färdigheter och möjligheter till upplevelser genom kultur och eget skapande. Folkbildning som metod innebär att sätta den enskilda människan i centrum och att utgå från dennes egen erfarenhet och lust att lära.

Vår syn på kunskap och lärande utgår från individens erfarenhet. När människor möts i dialog prövas egna synsätt och åsikter. Det gör kunskapssökandet till en personlig utmaning.

Samtidigt som den enskilda individens behov och erfarenheter sätts i centrum är lärprocessen i högsta grad kollektiv genom samtal, samarbete och reflektion i grupp och genom deltagarinflytandet över verksamheten. Folkbildningen skapar lärsituationer som stimulerar till handling och deltagande såväl i verksamheten som i samhället i stort. Genom detta stärker folkbildningens pedagogik såväl det demokratiska samtalet som den demokratiska handlingen.

Folkbildningen har brett kunskapsbegrepp. I detta ingår att äga fakta inom ett område, att förstå sammanhang, att äga färdigheter i ett ämne eller ett ”hantverk” och att vara förtrogen med olika situationer och strukturer. Folkbildningen betonar också förmågan till kritiskt tänkande, social förmåga, kommunikativa färdigheter och demokratisk hållning.

Sensus pedagogiska policy
Policyn bygger på några av de grundläggande faktorerna för framgång i den pedagogiska
lärprocessen och ska fungera som vägledning för Sensus ledare.

Deltagare

Hos Sensus står den enskilda människan och hennes sökande efter kunskap, mening och gemenskap i centrum. Sensus uppgift är att möta människors behov. Detta innebär:

 • Att verksamheten är tillgänglig för var och en.
 • Att verksamheten stimulerar till och ger utrymme för deltagaren att ta ansvar för sitt eget lärande.
 • Att verksamheten utgår från individens kunskaper och erfarenheter.
 • Att verksamheten bidrar till att bearbeta fördomar och motverka alla former av diskriminering.

Grupp

Lärande tillsammans med andra är centralt i Sensus verksamhet. Genom möte och dialog får egna synsätt och åsikter prövas och kunskapssökandet blir en personlig utmaning. Detta innebär:

 • Att verksamheten sker i demokratiska arbetsformer med plats för en kritisk anda.
 • Att verksamheten organiseras så att den stimulerar till nya insikter, social kompetens och självförtroende.
 • Att klimatet är sådant att det stödjer såväl gruppens utveckling som den enskilde deltagarens lärande.
 • Att ledarskapet och pedagogiken anpassas till gruppen.

Ledare

Sensus vill skapa förutsättningar för lärande genom att på olika sätt utveckla gruppkänslan och visa på möjligheter till bearbetning, tillföra fakta och medverka till slutsatser och handling. Detta innebär:

 • Att ledaren ger utrymme för gemensamma diskussioner om mål, innehåll, arbetsformer och resultat.
 • Att ledaren har och ständigt utvecklar förståelse och känsla för lärprocessen.
 • Att ledaren tillser att varje människas unika erfarenhet och kapacitet tas tillvara.

Material

Deltagarnas kunskaper och erfarenheter är basmaterialet i gruppens arbete. Andra material och hjälpmedel ska stödja den pedagogiska lärprocessen bland annat genom att visa på helhetstänkande, inbjuda till dialog och inspirera till eget aktivt lärande. Detta innebär:

 • Att materialens/hjälpmedlens uppgift är att ge inspiration till gruppens lärande.
 • Att stimulera framtagandet av egna material.

Mål och kvalitet

Sensus skall ha god kvalitet i alla sina åtaganden. God kvalitet uppstår när deltagarna inklusive ledaren ser sina förväntningar infriade, sina behov tillfredsställda och sina krav uppfyllda. Detta innebär:

 • Att gruppen gemensamt fastställer mål för verksamheten.
 • Att uppföljning och utvärdering genomförs.