Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

BOLLEBYGD

Vernissage "Small Things That Keep Evil at Bay" med John Salquist

Små Saker Som Håller Ondskan Borta presenterar ett oavslutat utforskande av magins esoteriska metoder och deras potential för psykisk autonomi och försvar i en tid då sådant kommer väl till pass.

Datum

29 oktober 2022

Dag

Lördag

Tid

Kl 12:00 - 14:00

Pris

Kostnadsfritt

Utställningen jämför historiska och samtida ockulta praktiker med konstnärens egen oinitierade och spontana dragning till ämnet. Det sistnämnda representeras i första hand av en serie vulkaniska stenar, samlade och i vissa fall bearbetade, för diverse magiska syften. Utgångspunkten är ett existentiellt ultimatum om att det måste finnas magi i världen, annars ger den -världen såsom den upplevs- med sig av det ofattbara lidande som sker inom den. Utifrån det ställningstagandet jagar vi en liten vit kanin till shamanismens arkaiska tekniker, vidare genom den Hermetiska traditionen, mitt emellan religion och vetenskap, på okända stigar, letandes efter en bakdörr i det undermedvetna till vem vet var.

Informerat och inspirerat av Jungisk psykologi, alkemi, vit magi, apotropeism (avvärjande magi), geomanti, verk av Austin Osman Spare, Hilma af Klint och Brion Gysin, men även psykedeliska äventyr, drömmar och vardagsupplevelser, sammanstrålar till slut det konstnärliga sökandet med den förhållandevis unga företeelsen Kaosmagi: Ett postmodernt förhållningssätt till magi som förkunnar att alla symbolsystem är godtyckliga och hämtar sin kraft endast från vår tilltro till dem. Därutöver ekar den Dao-liknande idén om mjuk intention, gester utan begär efter resultat, som utställningens titel refererar till, i kaosmagikerns förfarande. Eller med Gandalf den Grås mytopoetiska ord:

“Det är de små sakerna. Vanligt folks vardagliga dåd som håller mörkret borta. Enkla gärningar av vänlighet och kärlek.”

John Salquist, multimediakonstnär Född 1986 i Götene, bor och verkar i Göteborg. Salquist har en kandidatexamen i fri konst från Akademin Valand, samt examen i Computer Graphics Design från YRGO, Göteborg. Salquists verktyg och metod kan variera stort mellan projekt men tematiken utgår alltid på ett eller annat sätt från de mest grundläggande frågorna rörande medvetande, ontologi, språk och mytologi. langwichsplendur.se

  • Vernissage: Lördag 29 oktober, 12.00-14.00
  • Därefter 3 november – 3 december:
  • Torsdag 15.00-18.00
  • Fredag 15.00-18.00
  • Lördag 11.00-14.00 Boy konsthall Göteborgsvägen 21, Bollebygd

••• 𝙎𝙢𝙖𝙡𝙡 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙆𝙚𝙚𝙥 𝙀𝙫𝙞𝙡 𝙖𝙩 𝘽𝙖𝙮 John Salquist October 29 – December 3 Opening: Saturday October 29, 12-2 PM

Small Things That Keep Evil at Bay presents an unended exploration of the esoteric techniques of magick and their potential for psychic autonomy and defense in a time where such things would come in handy. The exhibition compares historical and contemporary occult practices to the artists own uninitiated and spontaneous attraction to the subject. The latter represented primarily by a selection of volcanic rocks, gathered and in some cases refined, for various magical purposes. It begins with the existential ultimatum that there must be magic in the world, or else it –the world as experienced- succumbs to the unfathomable suffering that occurs in it. Acting from this insistence, we chase a white rabbit to the archaic techniques of shamanism, on through the Hermetic tradition, in between science and religion, off the beaten path, looking for a backdoor in the subconscious to who knows where. Informed and inspired by Jungian psychology, alchemy, white magic, apotropaic (evil-averting) magic, geomancy, the work of Austin Osman Spare, Hilma af Klint and Brion Gysin as well as psychedelic adventures, dreams and day to day experiences, the artist’s quest finally converges and mysteriously aligns with the relatively young practice of Chaos Magick: A postmodern view on magick that regards all symbolic systems as arbitrary and given power only by the practitioners belief in them. Furthermore the way of the chaos magician echoes the Dao-like notion of soft intent, gestures without lust for result, that the exhibition title refers to. Or in the mythopoeic words of Gandalf the Gray:

”It is the small things. Everyday deeds of ordinary folks that keeps the darkness at bay. Simple acts of kindness and love.”

John Salquist, multimedia artist Born 1986 in Götene, lives and works in Gothenburg. Salquist has a Bachelor of Fine Art from Valand Academy and a degree in Computer Graphics Design from YRGO, Gothenburg. Salquists tools and methods may vary between projects but the theme is always rooted in one way or another in the most basic questions regarding consciousness, ontology, language and mythology. langwichsplendur.se

Opening: Saturday October 29, 12-2 PM After that, November 3rd – December 3rd: Thursday 3-6 PM Friday 3-6 PM Saturday 11 AM – 2 PM Boy konsthall Göteborgsvägen 21, Bollebygd


Boy konsthall drivs av scen- och konstkompaniet Teater Nu och görs med stöd av Kulturrådet, Bollebygds kommun, Sensus, Tore G Wärenstams stiftelse och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

TILLGÄNGLIGHET Boy konsthall ligger på markplan. Inga trösklar. Parkering finns precis utanför entrén. För frågor, kontakta oss på boykonsthall@teaternu.se

COVID Tänk på att hålla avstånd till andra, och stanna hemma om du inte känner dig helt frisk.

Arrangemangsnummer: 812470