Bild: Magnus Aronson

EKERÖ

Levande förkunnelse

Startdatum

2 oktober 2023

Veckodagar

Måndag, Tisdag, Onsdag

Tid

Kl 9:00 - 20:00

Omfattning

12 tillfällen, 96 studietimmar

Plats

Marielunds stiftsgård

PL 208 17800 EKERÖ

Pris

13000 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

<p>##En fortbildning i Svenska kyrkan 2023-2024 ### Huvudsyfte Utbildningens syfte att hitta uttryck för ett glädjefyllt delande av Bibelns berättelser och tolkning av dess budskap. Den riktar sig till medarbetare i församling som jobbar med undervisning, predikan, lärande och liturgi och som vill förmedla berättelserna på ett ärligt och fördjupande sätt. Den som förmedlar den kristna berättelsen är själv kanalen för budskapet och därför är det viktigt att den personen utvecklar sin förmåga och sina redskap att göra budskapet intressant och meningsfullt. Utbildningen ger redskap och praktisk träning att berätta levande för alla åldrar. ### Kroppens språk Det blir allt viktigare att vi som är bärare av Ordet hittar fler sätt att förmedla det på, med uttryck som når fram och berör oss på djupet. Vi vet sedan länge att kroppens budskap är starkare än ordens och att en samstämmighet mellan ord, gester, röst och kropp gör vårt budskap trovärdigt och intressant. När vi blir medvetna om hur kroppen kommunicerar och är mer närvarande i vårt uttryck kan vi lättare göra det kristna budskapet relevant och visa att det angår både mitt eget och andras liv. Bibelns berättelser blir mer levande och då väcks nyfikenhet på dess innehåll ### Utbildningsbeskrivning Utbildningen består av fyra internat à tre dagar under ett år med start i oktober 2023. Den vänder sig till medarbetare som undervisar och/eller förkunnar i Svenska kyrkan. I utbildningen arbetar vi med att låta bibeltexter bli levande för att få en personligare tolkning som berör. Utbildningen ger även möjlighet till fördjupning kring t ex liturgiska texter, familjegudstjänst, innehåll i digitala andakter, ungdomsgrupp eller pilgrimsverksamhet. Arbetet genomförs individuellt och i grupp. Vi använder oss av musik, rörelse, meditation, reflektion, natur, gestaltning och bön. **Kursen innehåller följande moment:** * Kroppsmedvetenhet och kroppsspråk. * Djup och innerlig tolkning av texter. * Personlig förkunnelse/predikan/berättelse/undervisning. * En yttre form för den inre formuleringen. * Trygghet i sitt uttryck inför andra. **Deltagarna arbetar också med:** * Hemuppgifter mellan varje internat. * Fördjupning av det individuella berättandet. Det sker hemma i församlingen samt på utbildningen. * Coachning av varandras arbete med levande berättande. ### När och var Utbildningen består av 4 internat á 3 dagar under 2023-24. 1. 2-4 oktober 2023 2. 20-22 november 2023 3. 12-14 februari 2024 4. 22-24 april 2024 Utbildningen är förlagd på Marielund, katolska kyrkans stiftsgård, på Ekerö utanför Stockholm. ### Kostnad Kurskostnad 13 000 kr per år. Betalas för 2023 innan kursstart och för 2024 i januari. Medarbetare med anställning i Stockholms stift sponsras av stiftet med 10 000 kr av hela kurskostnaden. Därtill kostnad för kost och logi på Marielund 3 500 kr per internat (tre dagar). Vid bekräftad antagning till kursen inbetalas en anmälningsavgift om 1 500 kr som sedan dras från avgiften för 2023. ### Anmälan Anmäl dig senast 21 juni 2023. Är du intresserad och har frågor om utbildningen, hör av dig till någon av oss. Åsa Rockberg - Rörelsepedagog, berättare & danskonstnär asa.rockberg@earthheart.se 070-320 60 54 Birgitta Söderberg - Församlingsherde Huddinge församling [birgitta.soderberg@svenskakyrkan.se 070-162 97 70 Anna Stenund - Utbildningsansvarig Stockholms stift [anna.stenund@svenskakyrkan.se 072-452 74 50 ### Deltagande Eftersom det är en processutbildning, där vi blir beroende av varandras stöd, förväntar vi oss att deltagarna satsar helhjärtat, dvs. kommer alla internat och är med hela internaten. ### Levande förkunnelse - En rörelse i tiden I mötet mellan Åsa Rockberg och prästen Birgitta Söderberg skapades ett nytt koncept för arbete med församlingsutveckling. Det går ut på att få större personlig närvaro och tillgång till vårt naturliga kroppsspråk så att vi blir tydligare och mer kommunikativa som ledare, berättare och förkunnare. Det visade sig att konceptet fyllde ett stort behov. Sedan 2014 har Åsa och Birgitta medverkat med seminarium på Världens fest, Uppsalas Teologifestivaler, Biskopens medarbetarmöte i Stockholm, på det nordiska liturgiska nätverket Leitourgias årliga konferenser och på Lärandefestivalen Karlstad. Tre utbildningsgrupper har genomfört utbildningen (i olika versioner av upplägg) sedan starten 2014, den tredje avslutades i maj 2021. Utbildningen har haft deltagare från 6 olika stift och många deltagare vittnar om en yrkesmässig utveckling och konkreta förändringar. Här följer några exempel: Mitt kroppsmedvetande blev större, tilliten ökade och jag fick möjlighet att hitta mitt eget uttryck. Numera ger jag mig ofta tid att lära evangelietexter utantill för att ge församlingen klangen av berättelse och jag predikar alltmer manusfritt. Jag fick också en idébank att ösa ur. Lek, glädje, kreativitet och djupt allvar. Jag har börjat samarbeta med en annan deltagare på utbildningen. Vi arbetar tillsammans med predikan, andakter, retreater och samtal med kroppsmedvetenheten inkluderad. Vi har, på uppdrag av Stockholm stift, lett 4-dagars utbildningen ”Med kroppen som redskap i andakt och gudstjänst” där vi delat med oss av våra erfarenheter och det vi lärt oss. *Ingegerd Häller Präst Hässelby församling* Jag har i och med utbildningen utökat mina program och utvecklat nya samarbeten som ledare i retreater och gudstjänster med rörelse som språk och som fysisk gestaltare av olika bibelberättelser och liturgiska texter. Uttryckssätt som blivit mycket väl mottagna och efterfrågade av församlingen och kollegor. De uttrycker bl.a. att närvaron av ett tydligt kroppsligt uttryck gett gudstjänsten en ny dimension. Jag har även coachat en prästkollegas predikoarbete. Han har fått stöd i att utveckla sin kroppsmedvetenhet och sin kroppsliga kommunikation för att finna ett ärligt och dynamiskt uttryck i sin predikan. Det resultatet går att läsa mer om i hans uppsats ”Med Ande, själ och Kropp”. *Ingrid Grahn Kantor Östersunds församling* Jag arbetar som lärare på Svenska Kyrkans pastoralteologiska utbildning. Mina erfarenheter av utbildningen finns som en klangbotten i mig och styrker och inspirerar mig som lärare i gudstjänstfrågor. Jag delar återkommande med mig av dessa kunskaper i att vara tydlig och att ge Ordet liv och gestaltning. Jag är mycket tacksam för utbildningen. *Mia Oldeberg-Huusko Lärare i kyrkomusik på SKUI, Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala* ### Ett samprojekt Utbildningen växte fram i Stockholms stift, har varit en del av Dela Tro-Dela Liv projektet och fortsatt i samarbete med andra stift och Sensus studieförbund. Utbildningsledare: Åsa Rockberg, Birgitta Söderberg, församlingsherde i Huddinge församling. Åsa Rockberg är rörelseterapeut och danskonstnär och hennes inspirationskällor har huvudsakligen varit Brita Haugen, präst i Danmark och skapare av Rituell dans, *läs vidare [www.britahaugen.dk](http://www.britahaugen.dk).* Samt Karen Roeper, dansterapeut från USA, skapare av Essential Motion, *läs vidare [www.essential-motion.com](http://www.essential-motion.com).* Åsa är utbildad hos bägge dessa förgrundsgestalter och har över 20 års erfarenhet av samarbete med Svenska kyrkans församlingar och stift. Hon har utvecklat ett koncept som genom kroppens rörelse arbetar med människors utveckling. *Läs vidare [www.earthheart.se](https://www.earthheart.se/om-earthheart/earthheart-dance/).* ### Avanmälan & Ångerrätt Sensus allmänna anmälningsvillkor gäller, se villkoren [här](https://www.sensus.se/resurser/anmalningsvillkor/).</p>

Arrangemangsnummer: 303108

Ledare

Åsa Rockberg

Anna Stenund

Birgitta Söderberg

Kontaktperson