Kursinnehåll

Affärsmannaskap
Syftet med det första avsnittet av utbildningen är att deltagarna ska kunna tänka marknads- och kundorienterat, beskriva grundläggande marknadsekonomiska begrepp och kunna förstå den miljö en marknadsförare allmänt verkar i.

 • Introduktion till dagens affärsmiljö
 • Ett näringsliv i förändring
 • Marknadsföringens utvecklingssteg
 • Olika förhållningssätt till marknadsföring och affärer
 • Förhållningssätt inom dagens affärsmannaskap
 • Relationsmarknadsföring
 • Marketing mix-modellen
 • Kundrelationen
 • Affärsidé, vision
 • Målstyrning
 • Segmentering av målmarknad
 • Produktlivscykel
 • Kundnytta, behov
 • Intressentmodellen

Konkurrensmiljö
Förändring och utveckling av ett företags verksamhet bygger på utnyttjandet av de olika interna och externa konkurrensmedlen. Kursen behandlar de olika konkurrensstrategier man måste känna till för att kunna marknadsföra på rätt sätt. Du får lära dig vikten av intern och extern marknadsföring samt varumärkesutveckling, branding och positionering.

 • Värde- och konkurrensbaserad prissättning
 • Prisstrategier, prisförhandlingar
 • Kundstrategier
 • CRM-strategier
 • Marknadsföring av tjänster
 • Intern marknadsföring
 • Service management
 • Produktbegreppet, kvalitet
 • Produktkrav, CE, design
 • Uppförandekoder och etik
 • Immaterialrätt
 • Varumärkesutveckling
 • Branding, positionering
 • Distributionskanaler
 • Agenter, ÅF, licenser, franchising

Affärsekonomi
I delkursen lär sig deltagarna sätta affärsmässiga mål för verksamheten och tänka ekonomiskt vid marknadsmässiga beslut. En viktig del i avsnittet är att förstå årsredovisningens innehåll och marknadsekonomiska nyckeltal. Deltagarna får också lära sig att identifiera framgångsfaktorer och fatta beslut om prissättning och affärsval utifrån såväl ekonomiska som marknadsmässiga ståndpunkter.

 • Kostnads- och intäktsanalys
 • Prissättningskalkyler
 • Uppföljning, budgetering
 • Pålägg, marginal
 • Kalkyler i handels-, tjänste och industriföretag
 • Investeringskalkyler
 • Affärsval
 • Marknadsföringens ekonomistyrning
 • Externredovisning
 • Årsredovisning, aktiebolagslagen
 • Resultat- och balansräkning
 • Finansiella nyckeltal
 • Lönsamhetsstyrning, räntabilitet
 • Finansiell styrka, soliditet
 • Kassaflöde, likviditet
 • Kapitalrationalisering
 • Ekonomistyrning
 • Inköpsekonomi, logistik
 • Finansmarknaden

Affärsplanering och -strategi
Att ha kunskaper om planering och affärsutveckling innebär för marknadsföraren att ha möjlighet att styra företagets resursanvändning. En viktig förutsättning för detta är anlägga ett strategiskt synsätt på marknadsfrågor, använda strategiska modeller vid beslutsfattande och att förstå grundläggande begrepp inom områdena planering, budgetering, styrning och målsättning. All denna information ska sedan sammanställas i en marknads- eller affärsplan.

 • Affärsutveckling
 • Strategisk planering
 • Strategimodeller
 • Affärsplan/marknadsplan
 • Informationskanaler
 • Marknadsundersökningar
 • Undersökningsmetodik
 • Omvärldsbevakning
 • Nulägesanalys
 • Intern verksamhetsanalys
 • SWOT-analys
 • Benchmarking
 • Marknadsanalys
 • Konkurrentanalys
 • Kundanalys
 • PEST-modellen
 • Porter-analys
 • Analytiska verktyg
 • Produktportföljmodeller
 • Marknadsstrategier
 • Strategins grundregler
 • Konkurrenslagstiftningen

Marknadskommunikation
Marknadskommunikation motsvarar konkurrensmedlet påverkan inom extern marknadsföring. Påverkan är ett av de viktigaste instrumenten i handlingsplanen. För att bli framgångsrik måste man känna till hur budskap formuleras och presenteras för att den tilltänkta målgruppen ska reagera positivt.

 • Kommunikationens funktionsrätt
 • Reklammarknaden
 • Köpbeteende
 • Reklamkommunikation
 • Mediastrategier, mediaval
 • Marknadsaktiviteter
 • Kampanjplanering
 • Public relations, sponsring
 • Nätverksmarknadsföring
 • Sociala medier
 • Storytelling
 • Mässor, events
 • Kundtidningar
 • Sales promotion
 • Direktmarknadsföring
 • Outdoor
 • Presentationsteknik
 • Marknadsföringslagstiftning
 • Konsumenträtt

Affärsplanering i praktiken
I det avslutande projektarbetet gör deltagarna en marknads- eller affärsplan vilket bl a innebär attt kunna identifiera ett marknadsföringsproblem och att analysera bakomliggande orsaker. Deltagarna ska också kunna finna tänkbara marknadsmässiga lösningar och kunna argumentera för förslagen till lösningar samt kritiskt granska en affärs- eller marknadsplan.

 • Upprätta marknadsplan/affärsplan
 • Informationsinsamling
 • Marknadsundersökning
 • Nulägesanalys
 • Strategi
 • Handlingsplan
 • Handledning
 • Rapportskrivning
 • Redovisning av marknadsplan/affärsplan
 • Opponering
 • Uppföljning