Hashtag Fokus

Hashtag(#)-Fokus är ett integrationsprojekt som bedrivs i Norrköpings kommun och i Gusum och som är delfinansierat av Europeiska asyl-, integrations- och migrationsfonden.

Projektet skapar nätverk och öppnar dörrar för att underlätta integrationsprocessen och bidra till en ömsesidig samhörighet i samhället.

Genom språkundervisning, samhällsinformation och praktik skapa en meningsfull väntan under den långa handläggningstiden av asylärenden.

Projektet anordnar utbildningsinsatser, bygger upp ett nätverk av aktörer som erbjuder praktikplatser och kartlägger kompetenser samt uppmuntrar engagemang i föreningslivet. Detta sker exempelvis genom prova-på verksamhet och presentationer samt utvecklande av nätverk och ett vänfamiljssystem för att skapa relationer utanför det organiserade föreningslivet.

Målgruppen är tredjelandsmedborgare som har eller håller på att förvärva laglig bosättning i Sverige där målet inom projektets ram är att nå 1 500 individer i Norrköping och Gusum inom 3 år.

Deltagare i projektet är uppskattningsvis 500 individer vilka kan vara projektmedarbetare, vänfamiljer, företagare/mentorer/handledare och anställda på anläggningsboenden. Valet att arbeta med deltagargruppen grundar sig i utgångspunkten att integration och inkludering i ett mångkulturellt samhälle kräver ökade kunskaper även hos det etablerade samhället, samt på tillgång till arenor där målgrupp och deltagare möts.

Projektet bedrivs under tre år fram till sista augusti 2019 och har beviljats stöd från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden.

För mer info om projektet kontakta:

Devrim Arslan, Projektledare